Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Δημοσιεύσεις από mmallidou@hua.gr

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 1725-2017/20-09-2017  (με αριθμό ΑΔΑ:ΩΛΥΣ4691ΒΣ-ΕΧΔ) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Εισαγωγή καινοτομίας στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της μεταβολής προτύπων γαιοκτησίας και διακυβέρνησης-Innovating Spatial Development Planning by Differentiating Land Ownership and Governance (INDIGO)» και ΚΕ 305, το οποίο […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 1304-2017/09-04-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:6ΟΩΤ4691ΒΣ-ΕΨ8) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Σχεδιασμός και αξιολόγηση ερευνητικών εργαλείων. Δημιουργία και Διαχείριση βάσης δεδομένων που θα προκύψει από το έργο: Διατροφική παρέμβαση με διατροφικό συμπλήρωμα φυσικού προϊόντος (ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ) σε παχύσαρκους […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησησ Εκδήλωσης Ενδ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 1476-2017/29-06-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:6Π3Υ4691ΒΣ-Ι1Η) για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών» και ΚΕ 222, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα,   με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω […]

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ- 1477-2017/29-06-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:ΩΔΔΚ4691ΒΣ-Υ34) για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα με σύμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών» και ΚΕ 222, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα,   με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω […]

Εσωτερική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ...

Αθήνα, 31/08/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1915-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 372/18-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών,  στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της φόρτισης γλυκόζης στη δραστικότητα αιμοπεταλίων νέων υγιών εθελοντών φυσιολογικού σωματικού βάρους και νέων υγιών υπέρβαρων/παχύσαρκων εθελοντών», με κωδικό ΚΕ 382, […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 04/08/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1829-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 373/25-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών,  στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5008548) της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 28/07/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1801-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 372/18-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed–LIFE-F4F (Καινοτόμος Διεργασία για τη Μετατροπή των Ξενοδοχειακών Αποβλήτων Τροφών σε Ζωοτροφή […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 20/07/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1725-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 371/04-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:«Εισαγωγή καινοτομίας στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της μεταβολής προτύπων γαιοκτησίας και διακυβέρνησης-Innovating Spatial Development Planning by Differentiating Land Ownership and Governance (INDIGO)» και ΚΕ 305, το […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1...

Αθήνα, 20/07/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1724-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 370/20-06-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:«Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity (COHSMO)» και ΚΕ 379, το οποίο χρηματοδοτείται από Χρηματοδοτείται από […]

Αποτελέσματα Συνοπττικού Διαγωνισμού ...

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Συνοπτικού Διαγωνισμού Γ- 1315-2017/12-06-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:6ΣΑΟ4691ΒΣ-Ζ09 & ΑΔΑΜ: 17PROC001530199) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς (βάσει τιμής) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και μεταφοράς μέσω γραφείου για τις ανάγκες υλοποίησης όλων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, […]