Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρα στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-8...

Αθήνα, 03-05-2018 Αριθ.Πρωτ.: Γ-851-2018 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 10/29-03-2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» και κωδικό έργου (ΚΕ) 12018, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, εφαρμόζοντας την πολιτική έρευνας […]

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ...

Αθήνα, 07/07/2017 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται, ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών (έγγραφη σφραγισμένη προσφορά) και αποσφράγισης αυτών του Συνοπτικού Διαγωνισμού Γ-1397-2017/19-06-2017, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς (βάσει τιμής) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια παροχής δημοσιεύσεις και υπηρεσιών δημοσιεύσεων για τις ανάγκες υλοποίησης όλων […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-7...

Αθήνα, 14/03/2017 Αριθμός Πρωτ.:Γ- 700-2017 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 356/21-02-2017 της Επιτροπής Εκπάιδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» και κωδικό ΚΕ10000-2017, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, εφαρμόζοντας την πολιτική έρευνας και ανάπτυξης του Ιδρύματος και λαμβάνοντας […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ-1...

Αθήνα, 29/10/2017 Αριθμός Πρωτ.Γ-1478-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται, ότι λόγω αδυναμία σύνθεσης της Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού Γ-1397-2017/19-06-2017, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς (βάσει τιμής) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια παροχής δημοσιεύσεις και υπηρεσιών δημοσιεύσεων για τις ανάγκες υλοποίησης όλων των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τον […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Αθ...

Αθήνα, 26/10/2015Αρ. πρωτ.:Γ-2015-2039 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 308/02-10-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληροφορική και Τηλεματική» και ΚΕ 30004, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, […]

Διευκρίνιση σχετικά με τον πρόχειρο ...

Αθήνα, 20/04/2015 Αριθμ. Πρωτ.:Γ-2015-706  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας που αφορά τον πρόχειρο διαγωνισμό με Αριθμ. Πρωτ. Γ-2015-662/08-04-2015, ο οποίος αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και στάλθηκε για δημοσίευση στις 08/04/2015 είναι οι 75 ώρες ετησίως σύμφωνα με το Ν.3850/2010, Άρθρο 21, παρ.2, γ και όχι […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Προθεσμία για την ...

Αθήνα, 30/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.:Γ-2015-566 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινίζεται ότι προθεσμία για την υποβολή προσφορών που αφορά τον πρόχειρο διαγωνισμό με Αριθμ. Πρωτ. Γ-2015-547/27-03-2015, ο οποίος αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και στάλθηκε για δημοσίευση στις 27/03/2015 , σύμφωνα με το άρθρο Β.1.5. της σχετικής Διακήρυξης είναι η 14/04/2015, η οποία αποτελεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα της […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Προθεσμία για την ...

Αθήνα, 30/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.:Γ-2015-566 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινίζεται ότι προθεσμία για την υποβολή προσφορών που αφορά τον πρόχειρο διαγωνισμό με Αριθμ. Πρωτ. Γ-2015-547/27-03-2015, ο οποίος αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και στάλθηκε για δημοσίευση στις 27/03/2015 , σύμφωνα με το άρθρο Β.1.5. της σχετικής Διακήρυξης είναι η 14/04/2015, η οποία αποτελεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα της […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, 30...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07/01/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2014-1924 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 286/17-12-2014 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και στο πλαίσιο της Πράξης «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικτύωσης και δια βίου μάθησης για τους αποφοίτους και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς […]

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης ...

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γ2014-1074/24-7-2014   Από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για την προκηρυσσόμενη θέση για την θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή, ΠΕ Φυσικού που θα αναλάβει την επαλήθευση του συστήματος επιλέγεται ο Δρ. Ε. Φυτράκης. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός πέντε ημερών […]