Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. πρωτ.Γ-10024

Αθήνα, 18/10/2011 Αρ. πρωτ.Γ-10024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» , με κωδικό MIS 299963 , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους και έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση»  του ΕΣΠΑ (αποφ. ένταξης 11742/04.07.2011), ενδιαφέρεται να απασχολήσει 3 άτομα, πτυχιούχους Πανεπιστημίου, με σύμβαση ανάθεσης έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.