Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ-1397-2017/19-06-2017 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ε.Ε. 371/04-07-2017)

Αθήνα, 07/07/2017
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται, ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών (έγγραφη σφραγισμένη προσφορά) και αποσφράγισης αυτών του Συνοπτικού Διαγωνισμού Γ-1397-2017/19-06-2017, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς (βάσει τιμής) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια παροχής δημοσιεύσεις και υπηρεσιών δημοσιεύσεων για τις ανάγκες υλοποίησης όλων των προγραμμάτων που υλοποιούνται από τον ΕΛΚΕ, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (13.709,68 €) μη συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται η 17/07/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. 6ΤΤ44691ΒΣ-0ΙΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ε.Ε. 371 04-07-2017)

Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ