Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-1725-2017/20-07-2017

Αθήνα, 20/07/2017
Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1725-2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 371/04-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:«Εισαγωγή καινοτομίας στο χωρικό-αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της μεταβολής προτύπων γαιοκτησίας και διακυβέρνησης-Innovating Spatial Development Planning by Differentiating Land Ownership and Governance (INDIGO)» και ΚΕ 305, το οποίο χρηματοδοτείται από δημόσιο ερευνητικό φορέα του εξωτερικού (IWT), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο με σύμβαση, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται: ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Γεωγράφων ή Πολεοδόμων/Χωροτακτών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών για τη θέση 1  της ΠΕΕ Γ-1725-2017.

Για την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ πατήστε εδώ: ΩΛΥΣ4691ΒΣ-ΕΧΔ