Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, 30.12.2014, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. πρωτ.:Γ-2014-1924

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 07/01/2015

Αρ. πρωτ.: Γ-2014-1924

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 286/17-12-2014 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και στο πλαίσιο της Πράξης «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικτύωσης και δια βίου μάθησης για τους αποφοίτους και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και για το ευρύ κοινό», με κωδικό MIS 304193 και πιο συγκεκριμένα για το υποέργο α/α 2 με τίτλο «Εφαρμογή και Αξιολόγηση Ενναλακτικών Μεθόδων δια βίου μάθησης με τη χρήση τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που υλοποιείται με ιδία μέσα με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.- ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενδιαφέρεται να απασχολήσει ένα (1) άτομο. 

 

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.