Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γ2014-1074/24-7-2014

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γ2014-1074/24-7-2014

 

Από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για την προκηρυσσόμενη θέση για την θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή, ΠΕ Φυσικού που θα αναλάβει την επαλήθευση του συστήματος επιλέγεται ο Δρ. Ε. Φυτράκης.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση τους. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος είναι δυνατή η πρόσβαση των υποψηφίων στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δε θα παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των άλλων υποψηφίων και οι οποίες θα οριστούν από αρμόδιο όργανο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.