Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Οργανόγραμμα

 

οργανόγραμμα

Αρμοδιότητες Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας: Καραθάνου Ιωάννα

Προϊσταμένη του Τμήματος Στήριξης-Εξεύρεσης Πόρων και Προγραμματισμού : Έβελιν Ντυριέ

Υπεύθυνη της Μονάδας Προμηθειών : Παυλόγλου Ευδοκία-Δέσποινα

Υπεύθυνος της Νομικής Υπηρεσίας : Νικόλαος Τσούτσας