Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων

Αν είστε Επιστημονικά Υπεύθυνος ή συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα σας δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των έργων στα οποία συμμετέχετε. Με την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες:

  1. Συνοπτικά Στοιχεία Έργου: κωδικός έργου, τίτλος έργου, επιστημονικά υπεύθυνος, χρονική διάρκεια.
  2. Οικονομικές ενέργειες Έργου: συνοπτική οικονομική κίνηση έργου (προϋπολογισμός, έσοδα, έξοδα, λογιστικό υπόλοιπο, ταμειακό υπόλοιπο, τραπεζικός λογαριασμός, υποχρεώσεις….).
  3. Υποβολή τροποποίησης προϋπολογισμού του έργου (αύξηση  ή μείωση  ή ανακατανομή προϋπολογισμού).
  4. Υποβολή νέου έργου: συμπλήρωση των εντύπων, αίτηση αποδοχής διαχείρισης έργου, συνοδευτικό πρότασης, κατάρτιση προϋπολογισμού, συγκρότηση ερευνητικής ομάδας έργου και επιπλέον θα επισυνάπτονται τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα (επιστολή πρόθεσης χρηματοδότησης, προσχέδιο σύμβασης, πρακτικό προέγκρισης/έγκρισης του τμήματος, πρακτικό συγκλήτου για ιδρυματικά έργα, επιτροπή βιοηθικής όπου απαιτείται & ότι άλλο έγγραφο κρίνεται απαραίτητο για την υποβολή του νέου έργου).

Αν έχετε ήδη εγγραφεί, μπορείτε να συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων.

Αν θέλετε να εγγραφείτε, συμπληρώστε την αίτηση που σας αφορά και καταθέστε την στην Επιτροπή Ερευνών:

  • Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων (μόνο για Επιστημονικά Υπευθύνους)
  • Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από συνεργάτες (υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος)

Μπείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων ‘Ερευνας (απαιτείται σύνδεση μέσω VPN)