Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Θεσμικό Πλαίσιο

 

Ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

1. Άρθρο 9 του Ν.1984 (ΦΕΚ 110/Α/27.08.1990) έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 17 του Ν.1966 (ΦΕΚ 147/Α/26.09.1991) «Ίδρυση Χαροκόπειου Πανεπιστημίου»

2. Π.Δ. 432/1981 (ΦΕΚ 118 Α΄/1981) «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»

3. ΚΥΑ με αριθ. ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΕΚ 826 Β΄/1996) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας”», που αντικατέστησε την ΚΥΑ Β1/819/1988 και αποτελεί σήμερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία, διοίκηση και λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

4. Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α’.) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

5. Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α’/2007) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»

6 Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄/2008) «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»

7. Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Συνεδρίαση Συγκλήτου 183/18.6.2013 και Συνεδρίαση Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών 250/19.06.2013.

8. Απόφαση της Συγκλήτου του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Συνεδρίαση 91/25.7.2007) σχετικά με την έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης Ερευνών

9. Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Συνεδρίαση 167/ 15.10.2008) σχετικά με την έγκρισης του Οργανογράμματος της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και την ανάθεση καθηκόντων του προσωπικού των Διοικητικών Μονάδων της Γραμματείας.

10. Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Συνεδρίαση 241/11.1.2013 σχετικά με την επικαιροποίηση των παγίων αποφάσεων της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

«Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΕΚ 826 Β’) συντάσσει «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης» του Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

α) Στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης περιγράφονται συνολικά τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και η διάδοση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

β) Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης καθορίζονται επίσης οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέματα αμοιβών όσων συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός, καθώς και κάθε περίπτωση χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. «

 

Αρμοδιότητες Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας: Καραθάνου Ιωάννα

Προϊσταμένη του Τμήματος Στήριξης-Εξεύρεσης Πόρων και Προγραμματισμού : Έβελιν Ντυριέ

Υπεύθυνη της Μονάδας Προμηθειών : Παυλόγλου Ευδοκία-Δέσποινα

Υπεύθυνος της Νομικής Υπηρεσίας : Νικόλαος Τσούτσας