HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ/ΕΙΔΟΥΣ (ΘΑΛΑΜΟΣ) ΣΤΟ ΚΕ 61098

Αθήνα, 27-11-2018

Αριθ.Πρωτ.:Γ-2837-2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς (αποκλειστικά βάσει τιμής) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια επιστημονικού οργάνου/είδους, επιστημονικό όργανο/είδος 1: Θάλαμος αναερόβιων συνθηκών μαζί με όλο τον απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισμό και αναλώσιμα, χωρητικότητας τουλάχιστον 900 τρυβλίων petri για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων» (Ακρωνύμιο FUNglucan και κωδικός έργου από ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Τ1ΕΔΚ-03404 Δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΣΠΑ 2014-2020) – MIS 5031221 και κωδικό στον ΕΛΚΕ 61098, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ).

Κωδικός CPV: 42990000-2 (διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης).

Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός (Πρόχειρος) Διαγωνισμός – Προμήθεια αγαθών-υλικών (επιστημονικό όργανο/είδος).

Αναλυτικότερα:

Θάλαμος αναερόβιων συνθηκών μαζί με όλο τον απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισμό και αναλώσιμα, χωρητικότητας τουλάχιστον 900 τρυβλίων petri.

Ο θάλαμος να είναι κατάλληλος για εφαρμογές όπως κλινική μικροβιολογία, μελέτες μικροβιώματος, δοκιμές ευαισθησίας, μελέτες ζυμώσεων και αλλοίωσης, μικροβιολογία τροφίμων, περιβαλλοντική μικροβιολογία και αναερόβιας βακτηριολογίας.

Προϋπολογισμός: η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών  (40.322,58 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Κριτήριο Ανάθεσης (ή κατακύρωσης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το προς προμήθεια επιστημονικό όργανο.

Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ: 61098.

Κωδικός έργου/ πράξης του Φορέα Χρηματοδότησης: Τ1-ΕΔΚ 03404 (τεχνικό δελτίο).

Κωδικός MIS: 5031221.

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση Εθνικής Εμβέλειας : «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Χρηματοδότηση/Φορέας Χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 9ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), συγχρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επιστημονικά Υπεύθυνη (Ε.Υ.): Κυριακού Αδαμαντίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-9549142, e-mail: mkyriakou@hua.gr.

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών)

(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προφορών):

Ημέρα Δευτέρα, 10/12/2018 και ώρα 13:00 μ.μ.

Τόπος Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Προμηθειών, Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Για τον αναλυτικό Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό με αριθμό ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ) μπορείτε να τον βρείτε εδώ:ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΙΑ ΑΔΑ (ΩΨΞΙ4691ΒΣ-ΜΧ3)

Για την Υπέυθυνη Δήλωση πατήστε εδώ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ:ΤΕΥΔ

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 15:00, στο τηλ. 210 9549 307 και email: elke_procurement@hua.gr

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top