Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Συνοπτικός Διαγωνισμός Υπηρεσιών Δημοσιεύσεων Γ-1397-2017/19-06-2017

Αθήνα, 19/06/2017
Αριθμός Πρωτ.:Γ- 1397-2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας 350/22-12-2016 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο Προγράμματος με τίτλο: «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» με κωδικό έργου ΚΕ 10000-2017, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιωτάκο Β. Δημοσθένη, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς (βάσει τιμής) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών δημοσιεύσεων και δημοσιεύσεις για τις ανάγκες υλοποίησης όλων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (13.709,68 €) μη συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Για τον αναλυτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό με ΑΔΑ πατήστε εδώ:ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ) ΜΕ ΑΔΑ 6ΑΖΙ4691ΒΣ-Ψ78 (ΚΑΙ ΑΔΑΜ)