Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Αποτελέσματα Συνοπττικού Διαγωνισμού Γ-1315-2017 (Ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Συνοπτικού Διαγωνισμού Γ- 1315-2017/12-06-2017 (με αριθμό ΑΔΑ:6ΣΑΟ4691ΒΣ-Ζ09 & ΑΔΑΜ: 17PROC001530199) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς (βάσει τιμής) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και μεταφοράς μέσω γραφείου για τις ανάγκες υλοποίησης όλων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (13.709,68 €) μη συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο:  «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» με κωδικό έργου ΚΕ 10000-2017, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιωτάκο Β. Δημοσθένη, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται ο διαγωνισμός να κυρηχθεί άγονος, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά

Το απόσπασμα  πρακτικού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών (αρ.συνεδρίας 371/04-07-2017) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πατήστε εδώ για το απόσπασμα του πρακτικού κατακύρωσης με ΑΔΑ:Ω5Ω44691ΒΣ-ΚΚ2 (ΑΓΟΝΟΣ)