HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Γ-3000-2019/04-10-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ) – ΚΕ 61097

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας/Παροχής Υπηρεσιών (εργαστηριακές αναλύσεις)

Αριθ. Πρωτ.: Γ-3000-2019/04-10-2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς (αποκλειστικά βάσει τιμής) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών (εργαστηριακές αναλύσεις-όπως αναλύονται παρακάτω) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ με τίτλο: «Λειτουργικά προϊόντα δημητριακών εμπλουτισμένων με όσπρια και συμβολή στη ρύθμιση της όρεξης και στη διαχείριση του σωματικού βάρους» (Ακρωνύμιο ΟΡΕΚΤΟΣΠΡΙΟΝ και κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-03747, ΕΣΠΑ 2014-2020 και Κ.Ε. 61097, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με MIS 5030454, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ) και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης.

Είδος/Τύπος Α.Α.: Ν.Π.Δ.Δ.

Κύρια Δραστηριότητας της Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διαχείριση και αξιοποίηση κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών.

Στοιχεία Α.Α.: Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα, τηλέφωνο: 210-9549265, Fax: 210-9577050, e-mail:  mmallidou@hua.gr.

Γενικές Πληροφορίες: για το Συνοπτικό Διαγωνισμό σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα. Μαλλίδου Μαρία στο τηλέφωνο 210-9549265 και στο e-mail: mmallidou@hua.gr.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης και για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης δίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (elke.hua.gr) καθώς και από το Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Γραφείο 113,  Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Ειδικές Πληροφορίες: σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού Τεχνικής Φύσεως δίνονται από την Ε.Υ. του έργου κα. Γιάννη Αμαλία, Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-9549174, e-mail: ayanni@hua.gr.

Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός – Προμήθεια/ Παροχή υπηρεσιών (εργαστηριακές αναλύσεις).

Αναλυτικότερα:

  1. Απεικόνιση της μικροδομής τροφίμων-προϊόντων δημητριακών, της κατανομής (πορώδες δίκτυο), της θερμοδυναμικής κατάστασης (άμορφη ή μη) των κύριων συστατικών των τροφίμων με τεχνικές, όπως Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM), φασματοσκοπία Raman, IR μικροσκοπία, EDX-SEM και
  2. In vitro πέψη με προσομοίωση σε τρία (3) τμήματα του γαστρεντερικού συστήματος (στόμα, στομάχι και λεπτό έντερο) και αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των μακροθρεπτικών συστατικών των τροφίμων-προϊόντων δημητριακών.

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια/ Παροχή υπηρεσιών  για εργαστηριακές αναλύσεις.

Κωδικός CPV: 71900000-7 (εργαστηριακές υπηρεσίες).

Κατηγορία Δαπάνης Π/Υ: η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον κωδικό 61-98 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και επόμενων ετών  του Φορέα.

Προϋπολογισμός: η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (έως 24.193,55 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδων ευρώ (έως 30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Κριτήριο Ανάθεσης (ή κατακύρωσης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις προς προμήθεια παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Συνοπτικός Διαγωνισμός: «Λειτουργικά προϊόντα δημητριακών εμπλουτισμένων με όσπρια και συμβολή στη ρύθμιση της όρεξης και στη διαχείριση του σωματικού βάρους» (Ακρωνύμιο ΟΡΕΚΤΟΣΠΡΙΟΝ).

Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ: ΚΕ 61097.

Κωδικός έργου/ πράξης του Φορέα Χρηματοδότησης: Τ1ΕΔΚ-03747 (τεχνικό δελτίο).

Κωδικός MIS: 5030454.

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση Εθνικής Εμβέλειας : «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Χρηματοδότηση/Φορέας Χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Επιστημονικά Υπεύθυνη (Ε.Υ.): Γιάννη Αμαλία, Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-9549174, e-mail: ayanni@hua.gr.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατό ογδόντα (180) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης.

β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

γ) σε τρίτες χώρες σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας.

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τους υποψήφιους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.

Για τους υποψήφιους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Προμηθειών, Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Γραφείο 113,  Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια επιστημονικού οργάνου/είδους: Εργαστήριο Χημείας-Βιοχημείας-Φυσικοχημείας Τροφίμων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.    

Υποβολή/Κατάθεση προσφορών: μέχρι ημέρα Δευτέρα, 21/10/2019 και ώρα 12:00 μ.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την ημέρα Δευτέρα, 21/10/2019 και ώρα 12:00 μ. ή να αποσταλούν με οποιαδήποτε τρόπο (συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο, κ.τ.λ.) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ημέρα και ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι ημέρα Δευτέρα, 21/10/2019 και ώρα 12:00 μ.

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών)

(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προφορών):

Ημέρα Δευτέρα, 21/10/2019 και ώρα 12:00 μ.

Τόπος Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο 113, Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Κωδικοί Nuts: (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) Nuts 304: Νότιος Τομέας Αθηνών

Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία: οι διαγωνιζόμενοι που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού θα  πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις (αφορά μόνο τον Ανάδοχο): Δεν απαιτείται.

Αριθμός Πρωτοκόλλου της Αίτησης του Ε.Υ. για έγκριση της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού:  Γ-2263/23-07-2019.

Απόφαση έγκρισης της διενέργειας & διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού: Εγκρίθηκε στη Συνεδρίασης της Επιτροπής Έρευνών & Διαχείρισης 16/25-07-2019.

Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού: Γ-3000-2019/04-10-2019.

Απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών: (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών & (ii) Έγκρισης & Παραλαβής των προς προμήθεια αγαθών (αναλώσιμα υλικά εργαστηρίων και αντιδραστήρια: Συνεδρίαση 02/22-01-2019 & Συνεδρίαση 16/25-07-2019.

Για την Προκήρυξη (με αριθμό ΑΔΑΜ & ΑΔΑ) πατήστε εδώ:ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ (6ΥΜΑ4691ΒΣ-ΟΙΚ)

Για την Διακήρυξη (με αριθμό ΑΔΑΜ) πατήστε εδώ:Γ-3000-2019 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΕ 61097 ΜΕ ΑΔΑΜ

Για το  υπόδειγμα του ΤΕΥΔ (σε word προς επεξεργασία) πατήστε εδώ: ΤΕΥΔ

Για το υπόδειγμα της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (σε word προς επεξεργασια) πατήστε εδώ:ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για του πίνακες με τα τεχνικές προδιαγραφές τωβν εργαστηριακών αναλύσεων (σε word προς επεξεργασία), πατήστε εδώ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το υπόδειγμα του πίνακα με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε word προς επεξεργασια) πατήστε εδώ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 15:00, στο τηλ. 210 9549 307 και email: elke_procurement@hua.gr

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top