Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ-2793-2017/07-12-2017

Αθήνα, 07/12/2017
Αριθμός Πρωτ.:Γ- 2793-2017

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρ383/06-11-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ισορροπία και μη ισορροπία σε συστάδες ανθεκτικών στην ξηρασία κωνοφόρων», με κωδικό ΚΕ 368, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται: ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας ή Βιολογίας ή Δασολογίας ή Επιστημών Περιβάλλοντος ή ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Δασοπονίας ή συναφούς Τμήματος.

Για την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ πατήστε εδώ: 6Β2Κ4691ΒΣ-Κ5Ω (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΕ)