HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3 ατομων 12 2009

                                                                                                                Αθήνα, 22/12/09

                                                                                                                Αρ. πρωτ.: 7967

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 188/15-12-2009 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος  «Σωματομετρική και διατροφική αξιολόγηση όλων των μαθητών της Γ΄ τάξεως του Δημοτικού (περίπου 96.000 παιδιά):καθορισμός επιπολασμού της παχυσαρκίας και κινδύνου ανάπτυξης της παχυσαρκίας στα παιδιά» το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικό φορέα, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με σύμβαση μίσθωσης έργου τους ακόλουθους:

1)Ένα (1) Πτυχιούχο Διαιτολογίας Διατροφής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου,

2) Ένα (1) Πτυχιούχο Διαιτολογίας Διατροφής ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ),

3) Ένα (1) Πτυχιούχο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ),

 

 

Οι αιτούντες δεν δύναται να συνεργάζονται, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την με οποιαδήποτε τρόπο και μέσο προβολή και διαφήμιση φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο διεξάγει, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο και κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 2 του ν. 2433/1996, παιχνίδια στοιχήματος σχετικά με την έκβαση ιπποδρομιακών αγώνων ή ατομικών / ομαδικών παιχνιδιών ή αθλημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης ή σχετικά με γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για την διεξαγωγή στοιχήματος. Επίσης, δεν δύναται να παράγουν ή να παρέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οποίες δύνανται να χαρακτηρισθούν ως ανήκουσες στον εν γένει τομέα των τυχερών παιχνιδιών και, ως εκ τούτου, λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της του χρηματοδότη του έργου (ΟΠΑΠ Α.Ε.). Εξαιρούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα με άδεια της αρμόδια κρατικής αρχής και τα οποία θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως με την προσκόμιση της αίτησής τους.

 

Για τις ανωτέρω θέσεις 1 και 2 απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,

Για τις ανωτέρω θέσεις 1 και 2 απαιτείται διετής εμπειρία στην αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών (ημερολόγια καταγραφής τροφίμων, ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων).

Για τη θέση 3 απαιτείται διετής εμπειρία στην εφαρμογή προγράμματος αγωγής υγείας-διατροφικής αγωγής σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων ορίζεται για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο με αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου και Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

-Αίτηση,

-Βιογραφικό Σημείωμα,

-Επικυρωμένο Αντίγραφο τίτλου σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους αλλοδαπής),

-Επικυρωμένα Αποδεικτικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών,

-Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,

-Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ορθή γνώμη για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

 

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά και το βιογραφικό τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, (από 9:00π.μ. έως 2:00 μ.μ.-από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, 176.71 Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13/1/2010.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελένη Σοφού για περισσότερες  πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.  210 9549158.

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και στον ιστοχώρο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (www.hua.gr).

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

 

 

 

Συντώσης Λάμπρος

Καθηγητής

του Τμήματος Επιστήμης

της Διαιτολογίας- Διατροφής

Scroll to Top