HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Γ-2352-2020/05-10-2020 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTEGRA (KE 503) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας/Παροχής Υπηρεσιών Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου Χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. 

Αριθ. Πρωτ.: Γ-2352-2020/05-10-2020 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς (αποκλειστικά βάσει τιμής) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου (όπως αναλύονται παρακάτω) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ με τίτλο: «DevelopINg Τailored ComprEhensive services for younG migRAnts» (INTEGRA) και Κ.Ε. 503, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) σε συνέχεια έγκρισης πρότασης στο Call for Proposals 2019-EAC/A03/2018-Erasmus+ Programme (2018/C 384/04) KeyAction 2 (KA2)-Cooperation for innovation and the exchange of good practices-Capacity Building in the field of Higher Education. Agreement Number 2019-1997/001-001 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Συνοπτική περιγραφή και στόχοι του έργου INTEGRA).

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ) και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης.

Είδος/Τύπος Α.Α.: Ν.Π.Δ.Δ.

Κύρια Δραστηριότητας της Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διαχείριση και αξιοποίηση κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών.

Στοιχεία Α.Α.: Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα, τηλέφωνο: 210-9549265, Fax: 210-9577050, e-mail:  mmallidou@hua.gr.

Γενικές Πληροφορίες: για το Συνοπτικό Διαγωνισμό σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα. Μαλλίδου Μαρία στο τηλέφωνο 210-9549265 και στο e-mail: mmallidou@hua.gr.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης και για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης δίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (www.elke.hua.gr), καθώς και από το Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Ειδικές Πληροφορίες: σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού Τεχνικής Φύσεως δίνονται από τον Ε.Υ. του έργου κο. Μιχαλακέλη Χρήστο, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-9549414, e-mail: michalak@hua.gr.

Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός – Προμήθεια/ Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε.

Γενικά: Η εξωτερική αξιολόγηση του έργου στοχεύει στην:

 • Παροχή μιας εξωτερικής κριτικής άποψης της προσέγγισης, της μεθοδολογίας και της επιτυχίας του έργου και στο να δώσει προτάσεις και συστάσεις για τη βελτίωσή τους κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του έργου.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διεργασιών του έργου, των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του έργου σε σχέση με τους στόχους και τον αναμενόμενο αντίκτυπο.
 • Αξιολόγηση της προόδου και τη συνολική διαχείριση του έργου.
 • Αξιολόγηση της εφαρμογής κάθε πακέτου εργασίας του έργου.
 • Μέτρηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του έργου σε θέματα όπως:
 1. η ανάπτυξη των εταίρων του έργου,
 2. οι άμεσες ομάδες-στόχος και οι τελικοί δικαιούχοι του έργου,
 3. οι έμμεσες ομάδες-στόχοι του έργου.

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια/ Παροχή υπηρεσιών για Υπηρεσίες Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου.

Κωδικός CPV: 79411000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης), 98300000-6 (Διάφορες Υπηρεσίες).

Κατηγορία Δαπάνης Π/Υ: η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον κωδικό 61-03 (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ) με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και επόμενων ετών  του Φορέα.

Προϋπολογισμός: η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των δέκα έξι χιλιάδων εκατό είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (έως 16,129,03 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι είκοσι χιλιάδων ευρώ (έως 20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Κριτήριο Ανάθεσης (ή κατακύρωσης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις προς προμήθεια παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Συνοπτικός Διαγωνισμός: «DevelopINg Τailored ComprEhensive services for younG migRAnts».

Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ: ΚΕ 503.

Agreement Number: 2019-1997/001-001.

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο: -Erasmus+ Programme.

Χρηματοδότηση/Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) και από Εθνικούς Πόρους.

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): κος Μιχαλακέλης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-9549414, e-mail: michalak@hua.gr.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατό ογδόντα (180) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης.

β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

γ) σε τρίτες χώρες σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας.

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τους υποψήφιους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.

Για τους υποψήφιους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

Επιπλέον:

Ο κάθε υποψήφιος για αυτή την προσφορά πρέπει να έχει:

 • Εμπειρία σε ανεξάρτητες υπηρεσίες αξιολόγησης ή / και διασφάλισης ποιότητας,
 • Εξειδίκευση στην αξιολόγηση προγραμμάτων και στη διασφάλιση ποιότητας.

(Για τα ανωτέρω δύο απαραίτητα κριτήρια συμμετοχής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παρόμοιων υπηρεσιών ή επί του παρόντος σε εφαρμογή κατά τα τελευταία 5 χρόνια).

 • Εμπειρία έργων που χρηματοδοτούνται από πολλούς ενδιαφερόμενους από την ΕΕ

(Για το ανωτέρω απαραίτητο κριτήριο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις (3) αναφορές έργων τα τελευταία 5 χρόνια είτε ως εταίρος κοινοπραξίας για έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ είτε ως ανάδοχος κοινοπραξίας που υλοποιεί έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ).

 • Ισχυρές δεξιότητες γραφής στα Αγγλικά.

(Για το ανωτέρω απαραίτητο κριτήριο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τρία (3) έργα τα τελευταία 5 χρόνια με αναφορές στα Αγγλικά).

 • Εξειδίκευση σε έργα σχετικά με εκπαίδευση και εμπειρία στη συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς

(Για το ανωτέρω συνεκτιμώμενο κριτήριο θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) έργα σχετικά με εκπαίδευση, έχοντας εκπαιδευτικούς φορείς είτε ως συνεργάτες είτε ως εργολάβους).

 • Τεχνογνωσία στην έρευνα που σχετίζεται με ευάλωτες ομάδες νέων.

(Για το ανωτέρω συνεκτιμώμενο κριτήριο θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) έργων που περιλαμβάνουν υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων νέων).

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Προμηθειών, Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Τόπος Παράδοσης: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Υποβολή/Κατάθεση προσφορών: μέχρι ημέρα Τετάρτη, 21/10/2020 και ώρα 12:00 μ.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την ημέρα Τετάρτη, 21/10/2020 και ώρα 12:00 μ. ή να αποσταλούν με οποιαδήποτε τρόπο (συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο, κ.τ.λ.) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ημέρα και ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι ημέρα Τετάρτη, 21/10/2020 και ώρα 12:00 μ.

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών)

(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προφορών):

Ημέρα Τετάρτη, 21/10/2020 και ώρα 12:00 μ.

Τόπος Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Γραφείο Προμηθειών, Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Κωδικοί Nuts: (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) Nuts 304: Νότιος Τομέας Αθηνών

Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία: οι διαγωνιζόμενοι που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού θα  πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις (αφορά μόνο τον Ανάδοχο): Δεν απαιτείται.

Αριθμός Πρωτοκόλλου της Αίτησης του Ε.Υ. για έγκριση της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού:  Γ-1587-2020/19-06-2020.

Απόφαση έγκρισης της διενέργειας & διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού: Εγκρίθηκε στη Συνεδρίασης της Επιτροπής Έρευνών & Διαχείρισης 12/25-06-2020.

Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού: Γ-2352-2020/05-10-2020.

Απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών: (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών & (ii) Έγκρισης & Παραλαβής, κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης υπ΄ αριθμ. 02/23-01-2020, σε συνέχεια του άρθρου 64 (Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού-Αποδοχές) του Ν. 4485/04-08-2017 και του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών.

 

Για την Προκήρυξη (με αριθμό ΑΔΑΜ & ΑΔΑ) πατήστε εδώ:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ-2352-2020 ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ (Ω6ΝΙ4691ΒΣ-ΟΑ8)

Για την Διακήρυξη (με αριθμό ΑΔΑΜ) πατήστε εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ-2352-2020 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ – ΚΕ 503

Για το  υπόδειγμα του ΤΕΥΔ (σε word προς επεξεργασία) πατήστε εδώ: ΤΕΥΔ

Για το υπόδειγμα της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (σε word προς επεξεργασια) πατήστε εδώ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για του πίνακες με τις τεχνικές προδιαγραφές (φυσικό αντικείμενο) των παρεχόμενων υπηρεσιών της εξωτερικής αξιολόγησης (σε word προς επεξεργασία), πατήστε εδώ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για το υπόδειγμα του πίνακα με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε word προς επεξεργασια) πατήστε εδώ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 15:00, στο τηλ. 210 9549 307 και email: elke_procurement@hua.gr

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top