HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΕΛΕΓΚΤΗ) ΣΤΟ ΚΕ 503 (INTEGRA)

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας/Παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή (Ελεγκτή)

Αριθ. Πρωτ.: Γ-2291-2020/25-09-2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς (αποκλειστικά βάσει τιμής) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή/Ελεγκτή (όπως αναλύονται παρακάτω) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ με τίτλο: «DevelopINg Τailored ComprEhensive services for younG migRAnts» (INTEGRA) και Κ.Ε. 503, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) σε συνέχεια έγκρισης πρότασης στο Call for Proposals 2019-EAC/A03/2018-Erasmus+ Programme (2018/C 384/04) KeyAction 2 (KA2)-Cooperation for innovation and the exchange of good practices-Capacity Building in the field of Higher Education. Agreement Number 2019-1997/001-001 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Συνοπτική περιγραφή έργου INTEGRA).

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ) και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα Γενικής Κυβέρνησης πλην Κεντρικής Διοίκησης.

Είδος/Τύπος Α.Α.: Ν.Π.Δ.Δ.

Κύρια Δραστηριότητας της Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διαχείριση και αξιοποίηση κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών.

Στοιχεία Α.Α.: Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα, τηλέφωνο: 210-9549265, Fax: 210-9577050, e-mail:  mmallidou@hua.gr.

Γενικές Πληροφορίες: για το Συνοπτικό Διαγωνισμό σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα. Μαλλίδου Μαρία στο τηλέφωνο 210-9549265 και στο e-mail: mmallidou@hua.gr.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης και για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης δίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (elke.hua.gr), καθώς και από το Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Ειδικές Πληροφορίες: σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού Τεχνικής Φύσεως δίνονται από τον Ε.Υ. του έργου κο. Μιχαλακέλη Χρήστο, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-9549414, e-mail: michalak@hua.gr.

Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός – Προμήθεια/ Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή (Ελεγκτή).

Γενικά:

Ο ορκωτός λογιστής (ελεγκτής)  θα έχει ως υπηρεσία να πραγματοποιήσει την επαλήθευση των δαπανών του έργου. Ο ρόλος του ορκωτού λογιστή (ελεγκτή) είναι να εκθέσει τα πραγματικά ευρήματα και να διαμορφώσει μια ανεξάρτητη γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση των δαπανών που δηλώνονται στην Τελική Οικονομική Έκθεση προς τις διατάξεις της συμφωνίας / απόφασης επιχορήγησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό ο Οργανισμός να καθορίσει λεπτομερώς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και ο ελεγκτής να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που παρατηρήθηκαν ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτών των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της επιλεξιμότητας του κόστους και των εξαιρέσεων, καθώς αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για την αποδοχή της τελικής οικονομικής έκθεσης του δικαιούχου από την Αναθέτουσα Αρχή (Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού).

Αναλυτικότερα:

Το πεδίο εφαρμογής του ορκωτού λογιστή (ελεγκτή) περιγράφεται λεπτομερώς στις Οδηγίες: «Έκθεση πραγματικών ευρημάτων για την τελική οικονομική έκθεση (τύπος II)» που εκδόθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission). Όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην «Έκθεση Πραγματικών Ευρημάτων για την Τελική Οικονομική Έκθεση (Τύπος II)» είναι δεσμευτικές για το έργο του ορκωτού λογιστή (ελεγκτή)  και ο επιλεγμένος ορκωτός λογιστής (ελεγκτής) θα πρέπει να τις ακολουθεί πλήρως.

Ο ορκωτός λογιστής (ελεγκτής)  πρέπει να εξασφαλίσει ότι η εργασία που έχει αναληφθεί:

–  είναι σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο για Σχετικές Υπηρεσίες («ISRS») 4400 Συμμετοχές για την εκτέλεση συμφωνημένων διαδικασιών σχετικά με Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες (International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information), όπως εκδόθηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου και Προτύπων Διασφάλισης (IAASB) της IFAC,

– είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA) της IFAC (International Ethics Standards Board for Accountants). Παρόλο που το ISRS 4400 προβλέπει ότι η ανεξαρτησία δεν αποτελεί απαίτηση για συμφωνημένες διαδικασίες, η Υπηρεσία απαιτεί από τον ελεγκτή να συμμορφώνεται επίσης με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας του Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές.

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια/ Παροχή υπηρεσιών για Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή (ελεγκτή).

Κωδικός CPV: 79212100-4 (Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου).

Κατηγορία Δαπάνης Π/Υ: η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον κωδικό 61-03 (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ) με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και επόμενων ετών  του Φορέα.

Προϋπολογισμός: η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των οχτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (έως 8.064,52 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι δέκα χιλιάδων ευρώ (έως 10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Κριτήριο Ανάθεσης (ή κατακύρωσης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις προς προμήθεια παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Συνοπτικός Διαγωνισμός: «DevelopINg Τailored ComprEhensive services for younG migRAnts».

Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ: ΚΕ 503.

Agreement Number: 2019-1997/001-001.

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο: -Erasmus+ Programme.

Χρηματοδότηση/Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) και από Εθνικούς Πόρους.

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): κος Μιχαλακέλης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-9549414, e-mail: michalak@hua.gr.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατό ογδόντα (180) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης.

β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

γ) σε τρίτες χώρες σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας.

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τους υποψήφιους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.

Για τους υποψήφιους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

Επιπλέον:

Ο κάθε υποψήφιος για αυτή την προσφορά πρέπει να:

  • είναι ανεξάρτητος από όλα τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα που διαμορφώνουν την κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο INTEGRA,
  • διαθέτει τα προσόντα για τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων των λογιστικών εγγράφων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας για τους νόμιμους ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (βάσει της οδηγίας 2006/43 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660 / ΕΟΚ και 83/349 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 84/253 / ΕΟΚ του Συμβουλίου) ή οποιαδήποτε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντικαθιστά την παρούσα οδηγία. Ένας δικαιούχος εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα πρέπει να συμμορφώνεται με ισοδύναμους εθνικούς κανονισμούς στον τομέα του ελέγχου

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Προμηθειών, Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Τόπος Παράδοσης: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Υποβολή/Κατάθεση προσφορών: μέχρι ημέρα Δευτέρα, 12/10/2020 και ώρα 12:00 μ.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την ημέρα Δευτέρα, 12/10/2020 και ώρα 12:00 μ. ή να αποσταλούν με οποιαδήποτε τρόπο (συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο, κ.τ.λ.) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ημέρα και ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι ημέρα Δευτέρα, 12/10/2020 και ώρα 12:00 μ.

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών)

(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προφορών):

Ημέρα Δευτέρα, 12/10/2020 και ώρα 12:00 μ.

Τόπος Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Γραφείο Προμηθειών, Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Κωδικοί Nuts: (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) Nuts 304: Νότιος Τομέας Αθηνών

Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία: οι διαγωνιζόμενοι που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού θα  πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις (αφορά μόνο τον Ανάδοχο): Δεν απαιτείται.

Αριθμός Πρωτοκόλλου της Αίτησης του Ε.Υ. για έγκριση της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού:  Γ-1586-2020/19-06-2020.

Απόφαση έγκρισης της διενέργειας & διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού: Εγκρίθηκε στη Συνεδρίασης της Επιτροπής Έρευνών & Διαχείρισης 12/25-06-2020.

Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού: Γ-2291-2020/25-09-2020.

Απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών: (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών & (ii) Έγκρισης & Παραλαβής, κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης υπ΄ αριθμ. 02/23-01-2020, σε συνέχεια του άρθρου 64 (Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού-Αποδοχές) του Ν. 4485/04-08-2017 και του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Για την Προκήρυξη (με αριθμό ΑΔΑΜ & ΑΔΑ) πατήστε εδώ:ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ (ΩΦΓ34691ΒΣ-ΣΗΧ)

Για την Διακήρυξη (με αριθμό ΑΔΑΜ) πατήστε εδώ:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ-2291-2020 ΜΕ ΑΔΑΜ

Για το  υπόδειγμα του ΤΕΥΔ (σε word προς επεξεργασία) πατήστε εδώ: ΤΕΥΔ

Για το υπόδειγμα της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (σε word προς επεξεργασια) πατήστε εδώ:ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για του πίνακες με τις τεχνικές προδιαγραφές (φυσικό αντικείμενο) των παρεχόμενων υπηρεσιών από ορκωτό λογιστή (ελεγκτή)  (σε word προς επεξεργασία), πατήστε εδώ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το υπόδειγμα του πίνακα με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε word προς επεξεργασια) πατήστε εδώ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 15:00, στο τηλ. 210 9549 307 και email: elke_procurement@hua.gr

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top