HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α) ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β)

Αθήνα, 04/12/2018

Αριθ.Πρωτ.:Γ-2881-2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς (αποκλειστικά βάσει τιμής) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων & αντιδραστηρίων (ΟΜΑΔΑ Α) για την μοριακή ανάλυση DNA και αερίων (ΟΜΑΔΑ Β) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων» (Ακρωνύμιο FUNglucan και κωδικός έργου από ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Τ1ΕΔΚ-03404 Δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΣΠΑ 2014-2020) – MIS 5031221 και κωδικό στον ΕΛΚΕ 61098, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ).

Είδος/Τύπος Α.Α.: Ν.Π.Δ.Δ.

Στοιχεία Α.Α.: Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα, τηλέφωνο: 210-9549265, Fax: 210-9577050, e-mail:  mmallidou@hua.gr.

Γενικές Πληροφορίες: για το Συνοπτικό Διαγωνισμό σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα. Μαλλίδου Μαρία στο τηλέφωνο 210-9549265 και στο e-mail: mmallidou@hua.gr.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης και για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης δίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (elke.hua.gr), καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Γραφείο 113,  Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Ειδικές Πληροφορίες: σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού Τεχνικής Φύσεως δίνονται από την Ε.Υ. του έργου κα. Κυριακού Αδαμαντίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-9549142, e-mail: mkyriakou@hua.gr.

Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός – Προμήθεια αγαθών-υλικών.

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια αγαθών-υλικών και συγκεκριμένα υλικών αναλωσίμων εργαστηρίου και αντιδραστηρίων για μοριακή ανάλυση DNA (ΟΜΑΔΑ Α) και αερίων (ΟΜΑΔΑ Β).

Κωδικός CPV: 33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίων) & 24100000-5 (αέρια).

Κατηγορία Δαπάνης Π/Υ: 64-08 (υλικά άμεσης ανάλωσης).

Προϋπολογισμός: η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών ( έως 4.032,26 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι πέντε χιλιάδες ευρώ (έως 5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Αναλυτικότερα:

ΟΜΑΔΑ Α: Αναλώσιμα Υλικά Εργαστηρίων & Αντιδραστήρια για την μοριακή ανάλυση DNA: η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των τριών χιλιάδων επτά ευρώ (3.007,26 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (έως 3.729,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

ΟΜΑΔΑ Β: Αέρια: η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των χιλίων είκοσι πέντε ευρώ (έως 1.025,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι πέντε χίλια διακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (έως 1.271,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Κριτήριο Ανάθεσης (ή κατακύρωσης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τα προς προμήθεια είδη.

Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Συνοπτικός Διαγωνισμός: «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων».

Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ: 61098/01.

Κωδικός έργου/ πράξης του Φορέα Χρηματοδότησης: Τ1-ΕΔΚ 03404 (τεχνικό δελτίο).

Κωδικός MIS: 5031221.

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση Εθνικής Εμβέλειας : «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Χρηματοδότηση/Φορέας Χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), συγχρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επιστημονικά Υπεύθυνη (Ε.Υ.): Κυριακού Αδαμαντίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-9549142, e-mail: mkyriakou@hua.gr.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατό ογδόντα (180) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης.

β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

γ) σε τρίτες χώρες σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας.

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τους υποψήφιους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.

Για τους υποψήφιους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Προμηθειών, Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Γραφείο 113,  Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Τόπος Παράδοσης του προς προμήθεια επιστημονικού οργάνου/είδους: Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας, Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών (Ε.Β.Β.Ι.Φ.Α.Μ), Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.    

Υποβολή/Κατάθεση προσφορών: μέχρι ημέρα Πέμπτη, 20/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την ημέρα Πέμπτη, 20/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιαδήποτε τρόπο (συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο, κ.τ.λ.) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ημέρα και ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή ημέρα Πέμπτη, 20/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών)

(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προφορών):

Ημέρα Πέμπτη, 20/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Προμηθειών, Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.

Κωδικοί Nuts: (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) Nuts 304: Νότιος Τομέας Αθηνών

Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία: οι διαγωνιζόμενοι που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού θα  πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Η κατακύρωση δύναται να γίνει σε περισσότερους του ενός προμηθευτή/ αναδόχου.

Αριθμός Πρωτοκόλλου του Αιτήματος του Ε.Υ. για έγκριση της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού:  Γ-2717-2018/14-11-2018.

Απόφαση έγκρισης της διενέργειας & διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού: Εγκρίθηκε στη Συνεδρίασης της Επιτροπής Έρευνών & Διαχείρισης 28/ 15-11-2018.

Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού: Γ-2881/04-12-2018.

Απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών: (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών & (ii) Παρακολούθησης & Παραλαβής του προς προμήθεια επιστημονικού οργάνου/είδους: Συνεδρίαση 19/25-06-2018.

Για τον αναλυτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό (ολόκληρη η Διακήρυξη0 με αριθμό ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ) μπορείτε να τον βρείτε εδώ:ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣ. ΥΛΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α) & ΑΕΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β) ΜΕ ΑΔΑΜ

Για την Περίληψη της Προκήρυξης πατήστε εδώ:ΠΕΡΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ (6ΨΚΒ4691ΒΣ-ΣΗΚ)

Για την Υπέυθυνη Δήλωση πατήστε εδώ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ:ΤΕΥΔ

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 15:00, στο τηλ. 210 9549 307 και email: elke_procurement@hua.gr

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top