HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Ο.Ο.) ΣΤΟ ΚΕ 405-ΥΠΟΕΡΓΟ 03

Αθήνα, 01/04/2019

Αριθ.Πρωτ.:Γ-942-2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς (αποκλειστικά βάσει τιμής) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών για τον εξοπλισμό του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ με τίτλο: «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» με ενάριθμο-κωδικό έργου 2017ΣΕ14600017 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ Υπουργείο Παιδείας και κωδικό ΚΕ 405-Υποέργο 03 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αμπελιώτη Κωνσταντίνο, Καθηγητή του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας κα Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ).
Είδος/Τύπος Α.Α.: Ν.Π.Δ.Δ.
Στοιχεία Α.Α.: Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα, τηλέφωνο: 210-9549265, Fax: 210-9577050, e-mail: mmallidou@hua.gr.
Γενικές Πληροφορίες: για το Συνοπτικό Διαγωνισμό σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα. Μαλλίδου Μαρία στο τηλέφωνο 210-9549265 και στο e-mail: mmallidou@hua.gr.
Γενικές Πληροφορίες: σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης και για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης δίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (elke.hua.gr), καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Γραφείο 113, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.
Ειδικές Πληροφορίες: σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού Τεχνικής Φύσεως δίνονται από την Ε.Υ. του έργου κο. Αμπελιώτη Κωνσταντίνο, Καθηγητή του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-9549363, e-mail: kabeli@hua.gr.
Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός – Προμήθεια αγαθών-υλικών (πάγιων ειδών) με δικαίωμα προαίρεσης.
Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια αγαθών-υλικών και συγκεκριμένα πάγιων ειδών για τον εξοπλισμό του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.
Κωδικός CPV: 30213000-5 (προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές), 30213300-8 (επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές) και 30200000-1 (εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες).
Κατηγορία Δαπάνης Π/Υ: 14-03 (Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα)-ΠΑΓΙΑ.
Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (έως 7.560,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%). Αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: έξι χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (6.096,77 €).
ΦΠΑ (24%): χίλια τετρακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά.(1.463,23 €).
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (7.560,00€).
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης (μέχρι και 10%), θα ανέλθει έως του ποσού των οχτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι ευρώ (έως 8.316,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%). Αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: έξι χιλιάδες επτακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (6.706,45 €)
ΦΠΑ (24%): χίλια εξακόσια εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1.609,55 €).
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: οχτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα έξι ευρώ (8.316,00 €).
Κριτήριο Ανάθεσης (ή κατακύρωσης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τα προς προμήθεια είδη, όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Συνοπτικός Διαγωνισμός: «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου».
Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ: ΚΕ 405-Υποέργο 03.
Κωδικός έργου/ πράξης του Φορέα Χρηματοδότησης: ενάριθμος-κωδικός έργου 2017ΣΕ14600017.
Χρηματοδότηση/Φορέας Χρηματοδότησης: Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ -Υπουργείο Παιδείας.
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): Αμπελιώτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-9549363, e-mail: kabeli@hua.gr.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατό ογδόντα (180) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης.
β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
γ) σε τρίτες χώρες σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας.
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τους υποψήφιους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψήφιους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Προμηθειών, Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Γραφείο 113, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.
Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών εξοπλισμού: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Υποβολή/Κατάθεση προσφορών: μέχρι ημέρα Τετάρτη, 17/04/2019 και ώρα 12:00 μ.
Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την ημέρα Τετάρτη, 17/04/2019 και ώρα 12:00 μ. ή να αποσταλούν με οποιαδήποτε τρόπο (συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο, κ.τ.λ.) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ημέρα και ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή ημέρα Τετάρτη, 17/04/2019 και ώρα 12:00 μ.
Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών)
(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προφορών):
Ημέρα Τετάρτη, 17/04/2019 και ώρα 12:00 μ.
Τόπος Διενέργειας διαγωνισμού (& αποσφράγιση προσφορών): Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Προμηθειών, Κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.
Κωδικοί Nuts: (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) Nuts 304: Νότιος Τομέας Αθηνών
Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία: οι διαγωνιζόμενοι που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.
Η κατακύρωση δε δύναται να γίνει σε περισσότερους του ενός προμηθευτή/ αναδόχου, αλλά σε ένα προμηθευτή/ ανάδοχο για το σύνολο των ειδών.
Αριθμός Πρωτοκόλλου του Αιτήματος του Ε.Υ. για έγκριση της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού: Γ-2433-2018/17-10-2018.
Απόφαση έγκρισης της διενέργειας & διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού: Εγκρίθηκε στη Συνεδρίασης της Επιτροπής Έρευνών & Διαχείρισης 25/ 18-10-2018.
Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού: Γ-942-2019/01-04-2019.
Απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών: (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Συνεδρίαση Ε. Ε. & Δ. 19/25-06-2018, σε συνέχεια του άρθρου 221 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/08-08-2016) & (ii) Παρακολούθησης & Παραλαβής των προς προμήθεια ειδών: Συνεδρίαση Ε. Ε. & Δ. 02/22-01-2019.

Για τον αναλυτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό (ολόκληρη η Διακήρυξη0 με αριθμό ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ) μπορείτε να τον βρείτε εδώ:Γ-942-2019 ΜΕ ΑΔΑΜ)

Για την Περίληψη της Προκήρυξης πατήστε εδώ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ-7ΖΣ34691ΒΣ-ΩΩΑ

Για την Υπέυθυνη Δήλωση πατήστε εδώ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ:ΤΕΥΔ

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 15:00, στο τηλ. 210 9549 307 και email: elke_procurement@hua.gr

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, εάν έχει αξιολογηθεί, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα εδώ

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top