HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
HUA Logo ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

SCIENCE – Η συμβολομετρία με δεδομένα δορυφόρων Ραντάρ ως μη επεμβατικό εργαλείο εκτίμησης τρωτότητας σε περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς, Κωδικός Έργου: T7ΔKI-00045

Ακρωνύμιο: SCIENCE

Κωδικός Έργου: Κ.Ε. 61105

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Δράση: 

Κωδικός  T7ΔKI-00045

Διάρκεια: από 06.02.2020 έως 14.07.2023

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παρχαρίδης Ισαάκ, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνολικός Προϋπολογισμός: 97.345,00 €

 

Αποτελέσματα του Έργου:

Το αποτέλεσμα αφορά την ανάπτυξη ενός μη επεμβατικού συστήματος παρακολούθησης τρωτότητας χώρων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς λόγω εδαφικών παραμορφώσεων, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης της Γης. Τελικός στόχος είναι να τεθεί στην υπηρεσία φορέων με σκοπό να στηρίξει ανάγκες, διαφύλαξης των μνημείων προσφέροντας τεκμηριωμένη γνώση συνεισφέροντας έτσι σε εστιασμένες και κατάλληλες πρακτικές προστασίας.

Κάνει χρήση σύγχρονης τεχνολογία, θέτοντας σε εφαρμογή μια ερευνητική δράση που ωφελεί ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς, τελικούς χρήστες και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν δεσμοί συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς από την Κίνα με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα χρήσης των νέων τεχνολογιών. Για την ακρίβεια, συγγράφθηκαν από κοινού τα κάτωθι επιστημονικά άρθρα:

  1. Loupasakis C., Antoniadis N., Grigorakou E., Parcharidis I., Tompolidi A.M., Fragiadakis M., Sithiakaki V., Kanaki E., Soupios P., Kalousi G.V., Eleftheriou P., Elias P., 2022. Parametric simulations on the stability conditions of the masonry wall of Chandakas, Heraklion City, Crete, Greece. Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites III. Eds: Lancellotta, Viggiani, Flora, de Silva & Mele, ISBN978-1-003-30886-7.DOI 10.1201/9781003308867-26.
  2. Loupasakis, C. Tsangaratos, P.; Gatsios, T.; Eleftheriou, V.; Parcharidis, I.; Soupios, P. Investigating the Stability of the Hill of the Acropolis of Athens, Greece, Using Fuzzy Logic and Remote Sensing Techniques. Remote Sens. 2023, 15, 1067. https://doi.org/10.3390/rs15041067.
  3. Μαστροδήμου Κ. , Φραγκιαδάκης Μ. , Παρχαρίδης Ι. , Λουπασάκης Κ. , Τσαγγαράτος, Π. , Σουπιός Π. , Γάτσιος Θ. .,Τομπολίδη Α. , Γρηγοράκου Ε. , Καλούση Γ. , Αντωνιάδης Ν. , Μυτακίδης Κ. , Ελευθερίου Β. , Χριστοδουλοπούλου Ρ. , Μιχαλοπούλου Δ. , Μαυρομάτη Δ. , Κανάκη Ε. , Κρασσάκης Π. , Ηλίας Π., Εκτίμηση βλαβών σε κλασσικά μνημεία με χρήση Συμβολομετρίας, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα 20-22/10/2022.
  4. Chen, F.; Liu, H.; Xu, H.; Zhou, W.; Balz, T.; Chen, P.; Zhu, X.; Lin, H.; Fang, C.; Parcharidis, I. Deformation monitoring and thematic mapping of the Badaling Great Wall using very high-resolution interferometric synthetic aperture radar data. Int. J. Appl. Earth Obs. 2021, 105, 102630. doi:10.1016/j.jag.2021.102630.
  5. Zhu Meng, Fulong Chen, Wei Zhou, Hui Lin, Issaak Parcharidis, and Jin Luo. (2022). Two-Dimensional InSAR Monitoring of the Co- and Post-Seismic Ground Deformation of the 2021 Mw 5.9 Arkalochori (Greece) Earthquake and Its Impact on the Deformations of the Heraklion City Wall Relic. Remote Sensing 14, no. 20: 5212, https://doi.org/10.3390/rs14205212.
  6. Fulong Chen, Wei Zhou, Hang Xu, Issaak S. Parcharidis, Hui Lin, Chaoyang Fang: Space Technology Facilitates the Preventive Monitoring and Preservation of the Great Wall of the Ming Dynasty: A Comparative Study of the Qingtongxia and Zhangjiakou Sections in China. IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote. Sens. 13: 5719-5729 (2020).
  7. Chen, F., Xu, H., Zhou, W., Zheng, W., Deng, Y., & Parcharidis, I. (2021). Three-dimensional deformation monitoring and simulations for the preventive conservation of architectural heritage: A case study of the Angkor Wat Temple, Cambodia. GIScience and Remote Sensing, 58(2), 217-234. doi:10.1080/15481603.2020.1871188.
  8. Chen, Fulong & Zhou, Wei & Hang, Xu & Parcharidis, Is & Lin, Hui & Fang, Chaoyang. (2020). Space Technology Facilitates the Preventive Monitoring and Preservation of the Great Wall of the Ming Dynasty: A Comparative Study of the Qingtongxia and Zhangjiakou Sections in China. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 10.1109/JSTARS.2020.3023297.
  9. Mastrodimou K., Kalogerakou V., Dimakopoulou V. and Fragiadakis M. (2023), Damage assessment of classical monuments using nonlinear dynamic simulations. COMPDYN 2023, 9th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Athens, Greece, 12-14 June 2023.

 

 

Πληροφορίες

Προσκλήσεις

Scroll to Top